Verkeersschool

Peter Brugge

Verkeersschool Peter Brugge

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en annuleringsvoorwaarden 

Artikel 1 

Algemene Voorwaarden 

1.1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten voor Verkeersschool Peter Brugge  gevestigd te 

Barendrecht ,  Hulstwede 5 2993 GL Barendrecht. 

1.2   Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de voorwaarden van Verkeersschool Peter Brugge 

1.3   Bijzondere van de voorwaarden van Verkeersschool Peter Brugge afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien dit schriftelijk is overeengekomen. 

Artikel 2 

Instructie 

2.1 Verkeersschool Peter Brugge zorgt ervoor dat rijles wordt gegeven door instructeurs / instructrices , die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). 

2.2 Verkeersschool Peter Brugge zal er eveneens voor zorgdragen dat de leerling(e), verder te noemen leerling, zoveel mogelijk les krijgt van dezelfde instructeur / instructrice. 

2.3 De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor rij- en lesinstructie, tenzij: Verkeersschool Peter Brugge of leerling hiervan wenst af te wijken. Indien zodanige onvoorziene omstandigheid zich voordoet , is Verkeersschool Peter Brugge  niet gehouden het lesgeld aan de leerling te restitueren 

2.4 Het overeengekomen lesplan zal tot aan het einde worden nagekomen, tenzij Verkeersschool Peter Brugge of leerling hiervan wenst af te wijken. 

2.5 De leerling dient alle aanwijzingen van de rij-instructeur (trice) tijdens de rijlessen op te volgen. 

2.6 Tijdens de rijlessen werkt Verkeersschool Peter Brugge met een camera ( De Lescam ). Er worden opnames gemaakt binnen en buiten de lesauto. De beelden zijn voor educatief gebruik tijdens de rijles en worden opgenomen op een SD-Card. De leerling beheert zijn eigen SD-Card en aldus de opnames. Deze opnames kunnen worden afgespeeld op een thuiscomputer met speciale software op een USB stick verstrekt door Verkeerschool Peter Brugge. Zonder toestemming van de gefilmde personen vindt geen publicatie van beelden in het openbaar plaats , bijvoorbeeld via social media of de website van Verkeersschool Peter Brugge. Publicatie van beelden waarin personen direct of indirect  (via kentekenplaat ) kunnen worden geïdentificeerd zullen worden vervaagd . De leerling betaald een borg voor het gebruik van de SD-Card en Usb stick t.w.v. € 15,- , deze borg krijgt de leerling terug mits de SD-Card en Usb stick in ongeschonden staat wordt ingeleverd na het stoppen van de rijopleiding.

2.7 Verkeersschool Peter Brugge kan uw SD-Card invorderen , als de omstandigheden hierom vragen , bijvoorbeeld een aanrijding , een agressieve leerling etc.

Artikel 3 

Hetzelfde type motorvoertuig 

De leerling die via Verkeersschool Peter Brugge het examen heeft aangevraagd, zal op de datum en de tijd waartegen deze is opgeroepen door de daartoe bevoegde instantie, de beschikking hebben over hetzelfde motorvoertuig, dan wel tenminste een motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type als waarin hij/zij rijles heeft genoten. 

Artikel 4 

Lesafspraak 

De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het houden van de rijles. 

Door Verkeersschool Peter Brugge wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen op het ophaaladres of zo dicht mogelijk daarbij (i.v.m. parkeerproblemen). De instructeur / instructrice zal, indien mogelijk aanbellen of telefonisch contact zoeken. Indien hij niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, is hij gehouden het volledige lesgeld aan Verkeersschool Peter Brugge te voldoen, tenzij de leerling een dusdanige reden heeft dat hij/zij niet vooraf had kunnen annuleren (voorwaarden: zie artikelen 5.2 of 6.2). 

Artikel 5 

Annulering door leerling 

5.1 Leerling kan kosteloos een losse rijles (ook rijtest, Try the Bike), die ook deel kan zijn van een complete opleiding, tenminste 48 uur voor de afspraak annuleren. Bij annulering door leerling van de examens die reeds vaststaan , zal de volgende annuleringsstaffel, in % van totaalbedrag, gehanteerd worden: 

 Binnen 2 weken 100 % 

 Binnen 3 weken 75 % 

 Binnen 4 weken 50 %   

Uitzondering voorwaarden annulering: 

5.2 In geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de rijlesdag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden. 

5.3 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor van de leerling niet kan worden verwacht dat hij de rijles kan volgen. Dit wordt door Verkeersschool Peter Brugge beoordeeld. Verkeersschool Peter Brugge zal er voor zorgdragen het gemiste aantal rijlessen zoveel mogelijk opnieuw in te plannen. Dat zal kunnen betekenen , dat dit bij een  andere instructeur zal kunnen gebeuren.

Wijze van afzegging: 

5.4 Dit kan telefonisch , per e-mail of Whatsapp  Verkeersschool Peter Brugge kan nooit verantwoordelijk worden gesteld door niet ontvangen van een e-mail. Alleen e-mails met leesbevestiging worden ontvankelijk verklaard. Afmelden per e-mail op: info@verkeersschoolpeterbrugge.nl 

Artikel 6 

Bëeindigen instructie i.v.m. dringende redenen en overmacht.

6.1 Verkeersschool Peter Brugge kan de lesinstructie beeindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en/of diens gedragingen, waardoor er niet van Verkeersschool Peter Brugge kan worden verlangd dat de lesinstructie wordt voortgezet. Dit is ter beoordeling van de instructeur. 

6.2 Verkeersschool Peter Brugge is niet gehouden lesinstructie te geven wanneer het de instructeur/docent blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur of derden of kan deelnemen aan de cursus. Dit is ter beoordeling van de instructeur / docent. 

In de gevallen 6.1 en 6.2 is Verkeersschool Peter Brugge niet gehouden het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de leerling te restitueren. 

6.3 verkeersschool Peter Brugge kan de lesinstructie beëindigen of annuleren indien de lesauto niet (langer) beschikbaar is , althans er schade of gebreken zijn aan de lesauto en er geen gelijkwaardig voertuig beschikbaar is.

6.4 De rijles wordt wegens slechte weersomstandigheden afgelast. 

Bij 6.3 en 6.4 zal Verkeersschool Peter Brugge ervoor zorgdragen dat de rijles weer ingehaald kan worden en zal de afgelaste rijles in rekening brengen. 

Artikel 7 

Aanvraag examen  

7.1 Verkeersschool Peter Brugge zal binnen twee weken nadat de overeenstemming is bereikt en aan alle voorwaarden (ook medisch) is voldaan, het examen aanvragen of medewerking daaraan verlenen.  

7.2 Indien het examen geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de leerling omdat hij verzuimd heeft zijn  vakantie bij aanvraag op te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten. 

Artikel 8 

Annulering examens 

Een rij-examen kan worden geannuleerd in de volgende gevallen: 

8.1 In geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de examendag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden. 

8.2 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor er van een leerling niet kan worden verwacht dat hij het examen kan afleggen. Dit is ter beoordeling aan de examinator en of instructeur / docent. 

8.3 Het lesvoertuig is niet beschikbaar of er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.

8.4 het lesvoertuig wordt door de examinator afgekeurd en er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar. 

8.5 Indien het CBR of het BNOR het examen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden. Dan kan de verkeersschool de leerling in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde examen: 

      Rij-examen categorie A: lesgeld van twee rijlessen 

      Rij-examen categorie B: lesgeld van een rijles       

In geval van 8.3 t/m 8.5 zal Verkeersschool Peter Brugge de extra examenkosten dragen en ervoor zorgdragen, dat er een nieuw examen wordt aangevraagd. 

Artikel 9 

Weigering examens 

Verkeersschool Peter Brugge is niet gehouden de leerling het examen te laten afnemen wanneer het de instructeur / docent en of examinator blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur / docent of derden of een theorie-examen te doen afleggen. Dit is ter beoordeling van de instructeur / docent en of examinator. 

Artikel 10 

Vakantie leerling 

Indien rijlessen geen doorgang kunnen vinden, omdat de leerling heeft verzuimd zijn vakantie bij inplannen van rijlessen door te geven, zal de leerling zelf de hieruit voortvloeiende kosten dragen. 

Artikel 11 Betaling 

11.1 Betaling dient contant te geschieden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien contante betaling uitblijft, en Verkeersschool Peter Brugge een factuur dient te verzenden aan de leerling dan is Verkeersschool Peter Brugge gerechtigd om EUR  8,00 administratiekosten per les in rekening te brengen. Verder is Verkeersschool Peter Brugge gerechtigd om haar tarieven aan te passen in verband met marktwerking. 

Reeds overeengekomen afspraken worden door Verkeersschool Peter Brugge nagekomen, de tariefwijziging kan wel invloed hebben op deelbetalingen. 

11.2 Verkeersschool Peter Brugge is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn (14 dagen) door hem is ontvangen, de betaling als verzuim te beschouwen en aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand, berekend vanaf de dag van verzending van de facturen. 

11.3 Verkeersschool Peter Brugge is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van EUR 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. 

11.5 Uit het enkele feit dat Verkeersschool Peter Brugge zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. 

Artikel 12 

Vrijwaring 

12.1 Verkeersschool Peter Brugge verplicht zich om een verzekering af te sluiten, waarbij de leerling is verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van schade, geleden door derden als gevolg van aan en/of overrijding, zowel tijdens het volgen van rijlessen als het doen van rijexamen. Kleding en helmen worden niet vergoedt. 

12.2 Geen dekking, volgens uit art. 12.1 wordt verleend indien de schade wordt veroorzaakt als gevolg van opzet of grove schuld van de leerling, dan wel als gevolg van het (inwendig) gebruik van alcohol, geneesmiddelen en/of andere (verdovende) middelen, die de rijvaardigheid kunnen beinvloeden.Verkeersschool Peter Brugge beperkt haar aansprakelijkheid ter zake uitdrukkelijk tot het bedrag, dat haar verzekeraard als schadevergoeding voor die gebeurtenis aan haar en/of derden zal uitkeren. 

12.3 Verkeersschool Peter Brugge kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade, geleden door leerling vanwege het niet doorgaan van rijlessen en/of examens, buiten rijles- en examenkosten.

Artikel 13

Gratis Proefles

Om in aanmerking te komen voor een gratis proefles mag men niet beschikken over een B- rijbewijs , tevens dient de leerling vooraf aan de proefles,  het intake gesprek te hebben gehad.

Artikel 14 

Rijbevoegdheid leerling 

Indien Verkeersschool Peter Brugge door de leerling geen kennis wordt gegeven en/of uit andere hoofde kennis draagt van enige gerechtelijke beperking, waardoor het de leerling verboden is een motorrijtuig te besturen, en Verkeersschool Peter Brugge aan de leerling toch rijles geeft, dan vrijwaart de leerling Verkeersschool Peter Brugge volledig voor alle gevolgen daarvan en zal de leerling aan Verkeersschool Peter Brugge haar eventueel als gevolg daarvan opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle voor Verkeersschool Peter Brugge en/of de instructeur daaruit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, op eerste verzoek van Verkeersschool Peter Brugge te vergoeden. Indien Verkeersschool Peter Brugge ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, dan wel mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de leerling Verkeersschool Peter Brugge volledig en zal de leerling eventueel alle ter zake aan Verkeersschool Peter Brugge opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiele consequenties voor zijn rekening nemen.  

Artikel 15 

Bemiddeling- en Geschillenregeling 

De leerling kan, indien er geschillen ontstaan tussen de leerling en Verkeersschool Peter Brugge beroep doen op bemiddeling. Deze bemiddeling wordt verleend door de Bovag.

Verkeersschool Peter Brugge stelt alles in het werk om ervoor te zorgen, dat u als klant de beste behandeling krijgt en het best haalbare product. Het kan echter altijd een keer voorkomen, dat u niet tevreden bent over een onderdeel van onze dienstverlening. 

Aangezien wij de tevredenheid van u als klant heel belangrijk vinden heeft Verkeersschool Peter Brugge een klachtprocedure. 

Hier vindt u de manier waarop wij met klachten omgaan. 

Klachten kunt u sturen naar:  

Verkeersschool Peter Brugge

Hulstwede 5

2993 GL Barendrecht 

T.a.v. Dhr. P.Brugge

Klachtenprocedure 

  • U stuurt uw klacht t.n.v. Dhr. P.Brugge of via de mail naar info@verkeersschoolpeterbrugge.nl 
  • Na ontvangst wordt uw klacht geregistreerd. U krijgt binnen een termijn van 5 werkdagen de   bevestiging van ontvangst, waarna de klacht direct in behandeling genomen wordt. 
  • De functionaris die uw klacht behandelt, neemt contact op met degene binnen Verkeersschool Peter Brugge die bij de klacht betrokken is en verzamelt zo de nodige informatie. 
  • Het schriftelijk commentaar van de medewerker krijgt u binnen een termijn van 10 werkdagen toegezonden. Daarna neemt de behandelaar contact met u op om uw klacht toe te lichten. 
  • Uiteindelijk wordt aan de hand van de verzamelde informatie een uitspraak gedaan en informeert de functionaris u schriftelijk over zijn bevindingen. Deze schriftelijke reactie zal u binnen 5 werkdagen ontvangen.  
  • Indien de vastgestelde termijn niet gerealiseerd kan worden, zal u hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld. De uitstel zal met een maximum van 10 werkdagen kunnen worden verlengd. 
  • Indien u het niet eens bent met de afhandeling van de klacht. Dan kunt u in beroep gaan bij de branche organisatie waarbij wij zijn aangesloten. Hierbij kunt u uw klacht melden bij: Bovag Bemiddeling  Postbus 1100 , 3980 DC te Bunnik.
  • Uitspraak van de branchorganisatie is bindend voor de klachten afhandeling Klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.  

Men mag motorrijles gaan nemen als men in het bezit is van rijbewijs B, maar mag niet afrijden zonder theoriecertificaat voor de categorie A.
We beschikken hiervoor over een flexibel lessysteem, dat op elk gewenst moment gestart kan worden. Door middel van internet wordt je op de hoogte gesteld
van de nieuwe regels .Bovendien kun je jou kennis testen door het maken van een oefenexamens.

Theorieboeken

Om er zeker van te zijn dat je het theorie-examen in een keer haalt is het noodzakelijk dat je, ook thuis enige studie verricht. Hiervoor moet je boeken hebben,
die je, als je daar zelf niet over beschikt, bij ons kunt kopen.

Theorie-examen

Het theorie-examen bestaat uit vijftig vragen: ja/nee vragen, meerkeuzevragen en open vragen. Je moet vierenveertig (44) vragen goed beantwoorden.

Het examen duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de informatie vóór de examenvragen. Daarna stelt de computer in ongeveer een kwartier
de uitslag vast. Als je slaagt, krijg je het theoriecertificaat direct mee. Als je zakt krijg je een uitslagformulier met daarop de vragen die je goed
en fout hebt beantwoord. Bovendien staan hierop de onderwerpen waaraan je voor een volgend theorie-examen extra aandacht kunt besteden.

Je mag theorie-examen doen als je tenminste 17 jaar oud bent. Het theorie – certificaat is 1,5 jaar geldig.
Om te mogen lessen moet je in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat A of rijbewijs Categorie B.

Contactgegevens

Adres

Hulstwede 5
2993GL Barendrecht

Telefoon

Peter Brugge
06-48767641 / 0180-557881

Corine van den Ouden
06-15948312

Informatie

KvK 53730984

Contactformulier

Heeft u een vraag over beschikbaarheid van Verkeersschool Peter Brugge uit Barendrecht of andere zaken vul dan het contactformulier in.